Nový stavebný zákon: 2.Pokuty klesli a možnosť sa im vyhnúť ostáva!

Autor: Palo Petras | 10.12.2007 o 6:01 | Karma článku: 10,49 | Prečítané:  8453x

V seriáli o najdôležitejších faktoch v návrhu nového stavebného zákona (link na materiál je v odkaze na seriál) sme sa v 1.časti zaoberali dodatočnou legalizáciou čiernych stavieb. Teraz sa pozrieme na systém pokút za priestupky a správne delikty. Niekoľko rokov verejnosti ležia v žalúdku nelegálne stavby a previnenia voči stavebnému zákonu a nasledujúce žiadne alebo nízke pokuty. Od nového stavebného zákona si verejnosť sľubuje okrem iného aj to, aby výška pokút rapídne stúpla, aby pôsobila výchovne až odstrašujúco. Aby tu proste NIKTO nezačal stavať bez stavebného povolenia alebo ohlásenia. Lebo by sa mu to neoplatilo na rozdiel od súčasného stavu, kde získaný čas nevybavovaním povolení je cennejší ako maximálna pokuta. NIE, pokuty v návrhu sú len kozmeticky upravené, niektoré dokonca podstatne znížené. V návrhu ostáva aj možnosť pre právnické osoby, ako sa vyhnúť väčším pokutám, nastrčiť miesto seba fyzickú osobu, pre ktorú platia nižšie sadzby. Návrh je, čo sa týka pokút, ale zrejme aj co sa týka väčšiny zákona, proste plagiát českého zákona, ktorý platí od 1.januára 2007.

Obsah

A.Priestupky a správne delikty

B. Pokuty a ich výšky
C.Tabuľka previnení a výšok pokút (porovnanie aktuálneho a navrhovaného zákona)
D.ZáverA.Priestupky a správne delikty

Ako je možné vidieť v doleuvedej tabuľke prehľadu pokút v súčasnom a navrhovanom zákone, obe verzie operujú s 2 termínmi: priestupok a správny delikt. V tejto súvislosti vznikajú tieto závažné nezrovnalosti:
 1. Pojem správny delikt nie je nikde definovaný. Pre bližšie vysvetlenie si otvorte napríklad toto.
 2. Priestupky platia pre všetkých (citujem: "Priestupku sa dopustí ten, kto") a správne delikty len pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené podnikať (citujem: "Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu...právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá"
 3. Viaceré previnenia sú uvedené v oboch kategóriách (napríklad previnenie "neohlási začatie uskutočňovania stavby" je v novom návrhu: §163 ods.1, písm.a) aj §166 ods.1. písm.a). Keď sa tohto dopustí právnická osoba, bude to posudzované ako priestupok alebo správny delikt? Lebo za priestupok je menšia pokuta!!!
 4. Právnická osoba sa môže vyhnúť vyššiej pokute tak, že podľa bodu 3. nasadí fyzickú osobu - bieleho koňa, ktorý podľa zákona nemôže byť pokutovaný za správny delikt.
 5. Je otázne, či niekto vôbec bude pokutovaný za správny delikt, nakoľko návrh zákona tieto správne delikty neustanovuje ich jednotlivé znaky. Nazvať paragraf 166 - Správne delikty nestačí. Odstavec 1 mal začať textom "Správneho deliktu sa dopustil ten, kto..." alebo "Správne delikty sú..."
 6. Niektoré previnenia zo súčasného zákona sa v návrhu neobjavili
Nové druhy previnení kontra nesystémovosť návrhu

Pribudli nové previnenia pre ohlásené stavby (ohlásené stavby sú menšie stavby, pre ktoré netreba klasické stavebné povolenie) a pre dodávateľov rozvodných sietí. To druhé je dobrý trend, ale moc tomu nedali.

Odlišné pokuty pre rôzne skupiny osôb (fyzické osoby vs. právnické osoby) sú v rozpore s definovanými povinnosťami a sú príkladom nežiadúcej diskriminácie. Návrh zákona pri stanovení povinností nerozlišuje právnické osoby, fyzické osoby oprávnené podnikať a ostatné fyzické osoby. Postavenie stavebníka môže mať ktokoľvek (citujem „Stavebníkom je osoba, ktorá") a pre stavebníka sa určujú povinnosti ako také (citujem „Stavebník je povinný najmä“). Rovnakým povinnostiam prináleží aj rovnaká zodpovednosť a za ich porušenie aj rovnaké sankcie. Preto nie je dôvod rozlišovať v zákone fyzické a právnické osoby.

Návrhy zmien v previneniach
 1. Nelimitovať správne delikty len na právnické osoby a fyzické osoby oprávnené podnikať
 2. Správne delikty zrušiť a operovať v zákone len s priestupkami
 3. Odstrániť duplicity medzi priestupkami (§163) a správnymi deliktami (§166), nakoľko umožňujú nasadenie "bielych koní"
 4. Rozdeliť previnenia kategórií podľa závažnosti
 5. Pridať zákaz činnosti cez verejné obstarávanie na X rokov
 6. Nebál by som sa navrhnúť aj trestné činy a novelizovať trestný zákon! Keď už sa nový stavebný zákon pripravuje niekoľko rokov, tak to neodfláknime!

B. Pokuty a ich výšky

Nové výšky pokút sú rozporuplné

Niektoré pokuty sa zvýšili , niektoré ostali nezmenené a niektoré sa dokonca znížili (pozri tabuľku na konci článku)!. Súčasné pokuty platia od neviem ktorého roku, patrilo by sa aspoň infláciu započítať. Inak nechápem zákony, kde sa peňažné hodnoty uvádzajú v absolútnych číslach, prečo sa neodvádzajú od priemernej mzdy? Takto hodnota uvedená v zákone automaticky klesá v dôsledku inflácie. Priemerná mzda by pomohla aj preto, lebo za chvíľu tu bude euro!

Toto majú Maďari ošetrené tak,že sa pokuty sa vypočítavajú sa s ohľadom na mieru rozostavanosti stavby (z objemu stavby). U nás to bolo počas pripomienkového konania zamietnuté. Dôvody nie sú zverejnené.

    Pridané o 9:00:  Pozri pripomienku Ministerstva zdravotníctva:
    V § 163 ods. 6  doplniť nové písmeno v tomto znení: „odseku 5 písm. a) sa môže uložiť pokuta do 100% z celkových nákladov na stavbu  alebo zmenu stavby určených znaleckým posudkom v závislosti od stupňa rozostavanosti nepovolenej stavby alebo jej zmeny, ak ide o stavbu uránového priemyslu.“
     A jej vyhodnotenie: "Vzhľadom na zmenú úpravu je  pripomienka bezpredmetná." Áno, pripomienka sa týkala len stavieb uránového priemyslu, ale môže byť pokojne aplikované na všetky druhy stavieb.


Nakoľko neexistuje k pokutám vyhláška ministerstva alebo metodické usmernenie, je to celé na stavebnom úrade, akú výšku pokuty zvolí. Už dopredu je zrejmé, že pokuty budú teda buď minimálne alebo maximálne. V prípade maximálnej pokuty sa samozrejme stavebník odvolá, lebo argumenty stavebného úradu sa nemajú o čo v zákone oprieť a stavebník v odvolaní vyfasuje buď minimálnu pokutu alebo bude pokuta rovno zrušená.


Priestupky nemajú minimálnu hranicu pokuty a pokuta za ne je výrazne nižšia ako za správny delikt

Minimálnu výšku majú stanovené len pokuty za správne delikty. Stále však platí oprávnenie odvolacieho orgánu udelenú pokutu zrušiť.

Vo všeobecnosti možno povedať, že pokuty v stavebnom zákone niekto hystericky premiešal, ale maximálna pokuta 5 miliónov ostala nezmenená. Máme síce echo, že legislatívna rada vlády, ktorá už nad zákonom nejeden krát sedela, odporučila zvýšiť pokuty na maximum 10 miliónov, ale to sú stále kozmetické úpravy! Predstavte si výstavbu za niekoľko miliárd, takéto pokuty ju nezastavia!

    Pridané o 9:00: Prečo sú priestupky menej sankcionované ako správne delikty? Pozrite pripomienku Bratislavského samosprávneho kraja, ktorej sa vyhovelo: "23.  K § 159: Pokuty navrhované za priestupky, ktorých sa dopustia fyzické osoby, sú navrhované v rovnakých sadzbách ako pokuty ukladané právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie za správne delikty, čo rozhodne nemožno považovať za adekvátne sankcie. Navrhujeme pokuty za priestupky výrazne znížiť a to primerane k príjmom zamestnanca vo viazanom pracovnom pomere."

Návrhy zmien ohľadom pokút

 1. Nedefinovať len peňažné pokuty ale pridať aj zákaz činnosti!
 2. Určiť minimálnu hranicu aj pre priestupky
 3. Polícia by mala mať povinnosť ohraničiť čiernu výstavbu policajnou páskou - zákaz vstupu!
 4. Výšku pokuty odvíjať od veľkosti zabraného pozemku a objemu stavby - detaily sú na samostatný článok a diskusiu, ale prečo sa nepozrieť aspoň do Maďarska, kde to tak majú.
 5. Zoznam priťažujúcich okolností, ktorý by pomohol stavebným úradom určiť výšku pokuty v hornej časti jej intervalu
 6. Špeciálny paragraf pre pokuty pracovníkom stavebného úradu za nesprávne rozhodnutie, resp. nekonanie v lehote
C.Tabuľka rozsahov pokút - porovnanie aktuálneho a navrhovaného zákona

Legenda:
FO - Fyzické osoby
PO - Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené podnikať
0- - kde interval začína 0- tam nie je dolné obmedzenie, čiže pokuta môže byť aj 50 halierov

Druh previnenia Priestupky
Správne delikty
poznámka
aktuálny
zákon
návrh zákona aktuálny
zákon
návrh zákona
paragraf paragraf
výška
pokuty
výška
pokuty
uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním §105.1.a §163.1.j §106.1.a 166.2.b  
0-10 tisíc 0-200 tisíc 0-400 tisíc 300 tisíc-2 milióny
uskutočňuje terénne úpravy a práce podľa tohto zákona, na ktoré je potrebné povolenie stavebného úradu, bez takéhoto povolenia alebo v rozpore s ním, §105.1.b - §106.1.b - v návrhu chýba: "terénne upravy", čiže ani pokuta za to nie je
0-10 tisíc - 0-400 tisíc -
nezabezpečuje podmienky na vykonávanie štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo neurobíopatrenie nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu, §105.1.c - §106.1.c - V návrhu za toto previnenie nie je pokuta
0-10 tisíc - 0-400 tisíc -
Druh previnenia Priestupky Správne delikty poznámka
aktuálny
zákon
návrh zákona aktuálny
zákon
návrh zákona
neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu, §105.1.d - §106.1.d - V návrhu za toto previnenie nie je pokuta
0-10 tisíc - 0-400 tisíc -
znemožňuje vstup na vlastný pozemok alebo na vlastnú stavbu oprávneným osobám (§134) alebo oprávneným zamestnancom orgánov štátnej správy, ktorí plnia úlohy vyplývajúce z tohto zákona a týkajúce sa tohto pozemku alebo stavby, §105.1.e - - §166.1.d Zvláštna situácia, v súčastnom zákone to bol priestupok a teraz je to správny delikt
0-10 tisíc - - 50-200 tisíc
vykonáva vedenie uskutočňovania stavby a napriek výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu neplní svoje povinnosti, §105.1.f - - §166.1.i Zvláštna situácia, v súčastnom zákone to bol priestupok a teraz je to správny delikt
0-10 tisíc - - 50-200 tisíc
uskutočňuje alebo užíva informačné, reklamné alebo propagačné zariadenia bez povolenia alebo v rozpore s ním. §105.1.g - §106.1.e - V návrhu za toto previnenie nie je pokuta
0-10 tisíc - 0-400 tisíc -
použila na zhotovenie stavby stavebný výrobok, ktorý nie je vhodný (§ 43f), - - §106.2.a - V návrhu za toto previnenie nie je pokuta
- - 0-2 milióny -
stavebník mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním §105.2.a §163.1.m §106.2.b §166.3.a v návrhu aj: "uskutočnuje stavbu"
0-25 tisíc 0-1 milión 0-2 milióny 2-5 miliónov
užíva stavbu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím, prípadne stavebným povolením alebo ako vlastník stavby či iný oprávnenýna jej užívanie umožní inej osobe užívanie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním, §105.2.b §163.1.n §106.3.d §166.3.b 1 z mála výrazných zvýšení pokút
0-25 tisíc 0-1 milión 0-5 miliónov 2-5 miliónov
odstráni stavbu bez povolenia príslušného orgánu §105.2.c §163.1.o §106.2.c §166.3.c 1 z mála výrazných zvýšení pokút
0-25 tisíc 0-1 milión 0-2 milióny 2-5 miliónov
neodstráni dočasné zariadenie staveniska po skončení výstavby, - - §106.2.d - V návrhu za toto previnenie nie je pokuta
- - 0-2 milióny -
uskutočňuje pre iného stavbu mimo rozsahu predmetu svojej činnosti, - - §106.2.e - V návrhu za toto previnenie nie je pokuta
- - 0-2 milióny -
napriek výzve stavebného úradu predlžuje bez vážneho dôvodu dokončenie stavby nad lehotu určenú v stavebnom povolení
§105.2.d - §106.2.g §166.1.i toto previnenie
zrejme bolo pohltené
§166.1.i, ale výrazne nižšia pokuta!
0-25 tisíc - 0-2 milióny 50-200 tisíc
nepredloží v určenej lehote dokumentáciu potrebnú na nevyhnutné úpravy alebo nevykoná nariadené nevyhnutné úpravy
§105.2.e §163.1.e
§ 163.1.f
§106.2.f §166.1.f
§ 166.1.hvýrazne nižšia sankcia pre PO oproti súčasnej
0-25 tisíc 0-50 tisíc 0-2 milióny 50-200 tisíc
bez vážneho dôvodu nevykonala neodkladné zabezpečovacie práce nariadené stavebným úradom - 163.1.f 106.3.e 166.1.h

neskutočná nižšia sankcia pre PO oproti súčasnej!
- 0-50 tisíc 0-5 miliónov 50-200 tisíc
vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie bez takého rozhodnutia alebo v rozpore s ním, §105.3.a §163.1.p
§106.3.a §166.3.e  
0-1 milión 0-1 milión
0-5 miliónov 2-5 miliónov
ako stavebník uskutočňuje novú stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, §105.3.b §163.1.m §106.3.b §166.2.b výrazne nižšia sankcia pre PO oproti súčasnej
0-1 milión 0-1 milión 0-5 miliónov 300 tisíc-2 milióny
užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ je také rozhodnutie potrebné, §105.3.c §163.1.k §106.3.d §166.2.c výrazne nižšia sankcia pre PO oproti súčasnej,
0-1 milión 0-200 tisíc 0-5 miliónov 300 tisíc-
2 milióny
napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu neudržiava stavbu do tej miery, že jej stav ohrozuje životy alebo zdravie osôb, §105.3.d - §106.3.c - V návrhu za toto previnenie nie je pokuta
0-1 milión - 0-5 miliónov -
v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavebného úradu o odstránení stavby §105.3.e §171.1.b
§106.3.f §171.1.b V návrhu za toto previnenie nie je pokuta, len poriadkové opatrenie za 20 tisíc!!
0-1 milión 0-20 tisíc 0-5 miliónov 0-20 tisíc
bez stavebného povolenia uskutočňuje stavbu v chránenom území alebo v ochrannom pásme
§105.4 §163.1.q - §166.3.f súčasný zákon pre PO nemá pokutu!!
0-5
miliónov
0-3 milióny - 2-5 miliónov
Nové priestupky
neohlási začatie uskutočňovania stavby
- §163.1.a
0-50 tisíc
-
§166.1.a
50-200 tisíc
 
nezabezpečí vedenie uskutočňovania stavby oprávnenou osobou alebo kvalifikovanou osobou
- §163.1.b
0-50 tisíc
-
§166.1.b
50-200 tisíc
 
stavebník neoznačí stavbu predpísaným spôsobom o povolení alebo zastavení uskutočňovania stavby - §163.1.c
0-50 tisíc
- §166.1.c
50-200 tisíc
 
neodstráni zistené nedostatky stavby na základe výzvy stavebného úradu alebo stavebnej inšpekcie

- §163.1.d
0-50 tisíc
- §166.1.e
50-200 tisíc
v návrhu správnych deliktoch chýbaz: "stav.inšp."
bráni výkonu rozhodnutia o nariadení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe alebo o nariadení vypratania stavby - - - §166.1.g
50-200 tisíc
 
nesplní povinnosti auditora
- §163.1.g
§163.1.h
0-50 tisíc
     
uskutočňuje územný zámer bez územného súhlasu
- §163.1.i
0-200 tisíc
- §166.2.a
300 tisíc-
2 milióny
 
odstraňuje alebo odstráni stavbu bez ohlásenia stavebnému úradu
- §163.1.l
0-200 tisíc
- §166.2.d
300 tisíc-
2 milióny
 
Nové pokuty pre dodávateľov rozvodných sietí
Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu od 100 000 do 500 000 Sk prevádzkovateľovi rozvodnej siete, ak nerešpektuje výzvu príslušného úradu na zastavenie dodávok elektrickej energie, vody alebo iných médií pre účely uskutočňovania stavby bez stavebného súhlasu alebo bez stavebného povolenia. - §168
100-500 tisíc
 

D.Záver

Sumár pripomienok k previneniam a k pokutám
 1. Zaviesť jednotný prístup pre všetky skupiny stavebníkov, projektantov, audítorov, osôb zodpovedných za vedenie uskutočňovania stavby a jej zmien, ako aj ďalšie osoby, ktorým stavebný zákon ukladá nejakú povinnosť.
 2. Zrušiť duplicity medzi priestupkami a správnymi deliktami a medzi §171 o Poriadkových opatreniach, ktoré su vlastne ďalšími pokutami.
 3. Snažiť sa okrem peňažnej pokuty o zákaz činnosti, či už cez verejné obstarávanie alebo cez trestný zákon
 4. Určiť minimálne sadzby za priestupky, 50 slovenských halierov ako minimum určite nestačí.
 5. Zaviesť výšku pokutu odvíjajúcu sa od objemu stavby, nakoľko súčasný aj navrhovaný systém postihuje len drobných stavebníkov. §164 a §169 o dvojnásobnej pokute v rámci jedného roka je len marketingový ťah autorov zákona voči verejnosti.
 6. V aktuálnom zákone je špeciálna formulácia o pokute do 5 miliónov, keď niekto stavia v rozpore z územným plánom (§105 ods.4), v novom zákone táto jednoznačná formulácia vypadla.

Tieto nízke pokuty (ktoré postihnú len malých stavebníkov), dokonca s rôznymi možnosťami ako ich obísť, rovnako aj dodatočné povoľovanie stavieb spomínané v predošlej časti, znamenajú pre mňa len jedno:

Developerskí žraloci dobre lobujú.


Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ANALÝZA

Mayová prežila ďalšiu skúšku, no súboj štyroch sa nekončí

Premiérka musí sľubovať, ale nemá kam uhnúť.

Komentár Zuzany Kepplovej

Prečo sa Šufliarsky ponáhľal vysvetľovať

Svoj spoločenský vplyv v tomto štáte si odmeriate vzdialenosťou od Kočnera.


Už ste čítali?