Nový stavebný zákon 1.Dodatočná legalizácia čiernych stavieb ostáva

Autor: Palo Petras | 21.11.2007 o 6:01 | Karma článku: 10,56 | Prečítané:  29835x

Čierna stavba - stavba, ktorá sa stavia a niekedy aj dostavia bez jedného alebo viacerých potrebných dokumentov/povolení. Dodatočná legalizácia - stavebný úrad si vyžiada dokumenty počas výstavby alebo po jej skončení a povolí stavbu tak, ako keby boli všetky náležitosti splnené už pred začatím výstavby. Dodatočné povoľovanie čiernych stavieb je verejnosťou citlivo vnímaná téma, pozrime sa na to, či návrh nového stavebného zákona (komentujem verziu z 19.10.2007), pridá občanom pokoj na duši:

Súčasný stav

Čierne stavby existujú minimálne z 2 dôvodov:
1. Stavebník si zabudne vybaviť nejaké povolenie alebo niečo ohlásiť alebo vyhotoviť dokument. Nie je si toho vedomý.
2. To isté čo v bode 1. ale stavebník si toho je veľmi dobre vedomý. Tu sa to delí na 2 podmožnosti:
2a. Dúfa v to, že mu na to nikdy neprídu a časom sa na to zabudne alebo zakamufluje.
2b. Počíta s tým, že mu na to prídu a teda počíta aj s pokutou. Nakoľko vie, že pokuta nie je tak vysoká aby sa neoplatilo začať stavať rok-dva skôr.

Áno, na vybavenie všetkých povolení a vyhotovenie všetkých potrebných dokumentov k výstavbe je potrebne si vyhradiť rok až dva (závisí, kde a akých máte známych). Je treba prejsť výrubovým, územným a stavebným konaním, pri väčších stavbách aj procesom EIA. Treba získať súhlasné stanovisko od cca 30 dotknutých subjektov.

Opatrenia proti čiernym stavbám su 2 základné:

1. Pokuty -
sú smiešne nízke a investori si ich zarátavajú dopredu do nákladov. V ďalších častiach sa na pokuty pozrieme podrobnejšie.

2. Rozhodnutie o odstránení stavby - Čierne stavby totiž úrad nariadi zbúrať len vo výnimočných prípadoch, nakoľko skoro vždy sa môže použiť inštitút zvaný:

Dodatočné povolenie (legalizácia) stavby (paragraf 88a)

1) Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.

(2) Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.

(4) V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby.

(5) Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.

(6) Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote

a) nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby,
b) nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.

Čiže ako vidíte, úrad nariadi odstránenie LEN vtedy, ak ho stavebník ignoruje a nepredloží v lehote potrebné dokumenty, ktoré by preukázali, že jeho stavba nie je v rozpore s verejným záujmom.

Verejný záujem

Toto je veľmi ľúbivý termín, a veľa ľudí, ktorí bojujú proti čiernym stavbám sa o ňho opiera, ako keby vyjadroval mienku verejnosti. Nie je to úplne tak.
Termín verejný záujem v stavebnom zákone je okrem iného množina zákonov, ktoré musí stavebníkova stavba spĺňať. Sú to vlastne tie súhlasné stanoviská tých vyše 30 subjektov (obec, dodávatelia inžinierskych sietí, atď), ktoré sú spomínané na začiatku. Ešte jedna vec tam patrí, súlad s územným plánom obce.
Je ale na škodu, že takýto dôležitý termín je len tak vágne pohodený v texte zákona a nie je definovaný v slovníku pojmov na začiatku zákona.

Ak je niekto tak drzý, že stavia stavbu, ktorú územný plán nedovoľuje ( či už podľa funkcie, výšky alebo iného obmedzenia) takúto stavbu NEMOŽNO dodatočne legalizovať.

Toto Dodatočné povoľovanie stavieb, keď stavebník nečaká na povolenia ale nestráca čas a vybavuje si ich popri výstavbe, veľmi demoralizuje spoločnosť. Väčšina je proti tomu, aby niekto takto využíval zákon. Občania cítia, že aj keď to nie je v rozpore so zákonom, je to v rozpore s dobrými mravmi. Takéto konanie vlastne hovorí ľudom: nedodržujte zákony, snažte sa ich obísť a potom sa to nejak zakamufluje.

Najznámejšie bývalé čierne stavby (mohli by sme ich volať šedé? stavby)
Názor verejnosti

Pozrite si napríklad diskusiu na Pravde. V skratke názor verejnosti - pokuty sú smiešne, nepovoľovať dodatočne, zastaviť výstavbu. Prečo toto už dávno do zákona neimplementovali?

Ako dodatočnú legalizáciu rieši nový zákon?
- paragraf 145

Návrh nového stavebného zákona BOHUŽIAĽ     dodatočné povolenie stavby zachováva. Pribudlo len vyšpecifikovanie, kedy stavbu NEMOŽNO dodatočne povoliť:

(2) Stavbu podľa ods. 1 písm. b) možno dodatočne povoliť len, ak
a) bola uskutočnená na stavebnom pozemku alebo na pozemku, ktorý vzhľadom na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie podľa územného plánu a na pomery v území možno určiť ako stavebný pozemok,
b) bola uskutočnená osobou, ktorá preukáže k pozemku, alebo stavbe vlastnícke alebo iné právo,
c) nie je v rozpore so zastavovacími podmienkami podľa územného plánu alebo podľa územného rozhodnutia alebo s verejným záujmom chráneným osobitnými predpismi14),
d) je podľa projektovej dokumentácie v súlade so základnými požiadavkami na stavby a so všeobecnými technickými požiadavkami na stavby,
e) ju možno napojiť na verejnú komunikáciu a na technickú infraštruktúru,
f) je prispôsobená osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo orientácie, ak ide o budovu určenú na užívanie takýmito osobami, alebo ak ide o budovu, ktorú má užívať verejnosť,
g) záväzné stanoviská dotknutých orgánov sú súhlasné,
h) uskutočnenie stavby nezasahuje do práv iných osôb,
i) stavebník rešpektoval rozhodnutie stavebného úradu o zastavení stavebných prác podľa § 152 ods. 4, ak stavebný úrad takéto rozhodnutie vydal.

medzi týmito jednotlivými ustanoveniami je spojka A, čiže VŠETKY musia byť splnené aby mohla byť stavba dodatočne povolená.

Ak si všimnete písmeno i) stavebník musí zastaviť stavebné práce ak mu to stavebný úrad nariadi. Ak sa samozrejme stavebník po nariadení nezmení, ako v prípade Aupark Žilina. Detailnejšie sa o nariadení zastaviť stavebné práce porozprávame nabudúce.

Záver

Nový stavebný zákon sprísňuje dodatočnú legalizáciu len minimálne a je to hlavne preto, že autori zákona sú príliš mäkkí k stavebníkom. Dávajú im nepochopiteľne druhú šancu, zrejme sa boja odstraňovania stavieb, možno im to pripadá brutálne. Mali by sa pozrieť po Európe, sú krajiny, ktoré s tým problém nemajú.

Vďaka súčasnému návrhu kombinácie dodatočného povoľovania stavieb a nízkych pokút, ostanú čierne stavby medzi nami.

Aj keď sa postupne budú meniť na šedé, my na ten čierny fľak nezabudneme.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?