Ba: Poslanec Duni v trojroli Vežiak proti škôlke [DOPLNENÉ!]

Autor: Palo Petras | 22.8.2007 o 7:01 | Karma článku: 11,70 | Prečítané:  4805x

[DOPLNENÉ 23.8.2007 12:00 o 2.postavu v hre, Otta Novitzkeho, tiež SDKÚ a o 2 rozsiahle diskusné príspevky oboch strán] Mestský poslanec Duni/SDKÚ-DS hrá trojrolu (vysvetlenie na konci článku) v tragédii "Vežiak proti škôlke a proti novému ÚP" na Letnej ulici v Novom Meste. Na zorientovanie si môžte najprv prečítať článok SME a potom bližšie podrobnosti uvedené tu. Pricirkuloval mi e-mailom otvorený list starostovi Mestskej časti Bratislava Nové Mesto Frimellovi, ktorý píše Mgr. Rudolf Kusý, nezávislý poslanec z miestneho zastupiteľstva, 17. augusta 2007:

Miesto predstavenia

Dejstvo 1: Otvorený list

Vážený pán starosta Frimmel,

v najbližších dňoch má stavebný úrad MČ Nové Mesto rozhodnúť o vydaní stavebného povolenia pre firmu DUNI & PARTNERS, ktorá má v pláne zbúrať jasle, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti Materskej škôlky Letná a na ich mieste postaviť komplex polyfunkčných 6 a 12 podlažných budov. Proti ich výstavbe sa v petícii postavili nielen rodičia, obyvatelia blízkeho sídliska a Ľudovej štvrte, ale aj okolitých ulíc.

Dôvodov je niekoľko:

1. Ulice Hálkova, Letná a Za kasárňou, ako aj vedľajšie ulice nie sú dimenzované na zvýšenie dopravy a parkovacie miesta vyčlenené v podzemnom parkovisku sú nedostatočné. Ak totiž odrátame tie, ktoré patria k jestvujúcim obytným blokom, tak na zhruba 1100 m2 plánovaných administratívno-obchodných priestorov zostáva 38 miest pre všetkých zamestnancov, obyvateľov a zákazníkov plánovaného polyfunkčného komplexu. Ostatní budú musieť parkovať na chodníkoch a trávnatých plochách pred našimi domami!

2. S jasľami, ktoré sa majú búrať, je spojená najväčšia materská škôlka našej mestskej časti. V prípade, že sa začne výstavba objektov, pracovníci hygieny nebudú mať inú možnosť, než škôlku zatvoriť. Nie je predsa možné, aby počas búracích a stavebných prác, normálne fungovala v bezprostrednej blízkosti materská škôlka. Hluk, otrasy, prach, stavebný ruch a s tým spojená ochrana bezpečnosti, tomu všetkému nesmú byť vystavené malé deti.

3. Ak odhliadneme od skutočnosti, že za stavbou a jej projektovaním sú osobne zainteresovaní dvaja poslanci mestskej častí za SDKÚ - pán Duni, ktorý je zároveň tajomníkom miestnej rady a pán Novitzky, neúspešný kandidát na starostu, uvedená stavba je v príkrom rozpore len s 10 mesiacov starými predvolebnými sľubmi ich voličom.

4. Budova jaslí bola pánovi Dunimu odpredaná na účely zriadenia redakcie a vydávania Novomestských novín. Zatiaľ vyšlo iba jedno číslo – a to pred voľbami. Takže by bolo správne dať pánovi Dunimu možnosť, aby mohol podľa dohody v tejto prospešnej aktivite pokračovať.

V máji 2007 som ako člen Rady združenej ZŠ Riazanská a MŠ Letná nerozumel silnému tlaku zo strany časti poslancov mestského zastupiteľstva zrušiť našu najväčšiu škôlku, respektíve, presunúť škôlkarov do priestorov základnej školy. Hlavným dôvodom bola ekonomická strata vyplývajúca z vysokej spotreby za teplo. Takže namiesto inštalácie samostatného kotla (tak ako nám to odporučili aj teplárne!!!), bude pre mestskú časť, podľa týchto poslancov, údajne ekonomickejšie investovať do prestavby objektu základnej školy, odhlučnenia priestorov, nových hygienických zariadení, samostatného vchodu, prebudovania ihriska, zriadenie nových šatní, prebudovania jedálne a zabezpečenia dôsledného oddelenia od žiakov školy. Dnes, v kontexte súčasných informácií, to vnímam už len ako špekulatívnu snahu niekoľkých jednotlivcov získať lukratívny pozemok na úkor obyvateľov mestskej časti, našich deti, ako aj tej trocha zelene v meste.

Vážený pán starosta,

my si nemôžeme dovoliť rušiť škôlky a ani ich presúvať do náhradných priestorov základných škôl! A to ani na Letnej, ani nikde inde. V súčasnosti sa zvyšuje počet novonarodených detí, nakoľko najsilnejšie populačné ročníky´72 až ´86 si iba teraz zakladajú rodiny. To znamená, že sa bude postupne zvyšovať i počet detí v našich jasliach, materských a základných školách. Preto v najbližších rokoch budeme potrebovať každú jednu materskú a základnú školu, ktorá nám ešte zostala.

Vážený pán starosta, sú situácie kedy je jasné, čo je správne a čo nie je, čo je dobré pre ľudí a čo nie. Je nesprávne, ak chce niekto presadzovať osobný prospech namiesto verejného a parazitovať na našich deťoch. Je dvojnásobne nesprávne, ak ide o volených zástupcov občanov - poslancov.

Preto Vás otvorene žiadam, zastavte územné konanie v prípade súkromného polyfunkčného komplexu, ktorý ma nahradiť verejnú budovu – mestské jasle a nepodpíšte stavebné povolenie!

S úctou

Mgr. Rudolf Kusý
poslanec


Dejstvo 2: Zajtrajšie stretnutie občanov

Ohľadne tejto kauzy je zvolané petičným výborom aj stretnutie občanov. Kto máte záujem, čítajte pozvánku:

POZVÁNKA

Susedia!

Ako viete, od mája tohto roka bojujeme proti plánu tajomníka Miestneho zastupiteľstva Bratislava Nové mesto p. Duniho, zo spoločnosti DUNI&PARTNERS postaviť na mieste detských jaslí na Hálkovej-Letnej polyfunkčný komplex zložený zo 6 a 12 poschodovej budovy. Rovnako tak nesúhlasíme s plánmi Miestneho úradu zatvoriť škôlku.

Začali sme podpisovaním dvoch petícii. Prvá bola namierená proti plánovanej výstavbe a druhá proti zatvoreniu škôlky a jej presťahovaniu do nevyhovujúcich(pre škôlkárov) priestorov školy.

Po troch mesiacoch máme za sebou listy adresované poslancom miestneho zastupiteľstva, starostovi, primátorovi, stretnutia s pánom Dunim a jeho kolegami, ale tiež vďaka spolupráci advokátskej kancelárii, ktorá sa nás ujala pro bono odborné námietky na stavebný úrad, odvolanie proti rozhodnutiu úradu verejného zdravotníctva, či návrh na preskúmanie jeho rozhodnutia orgánom nadriadeným.

Radi by sme Vás informovali o našich doterajších krokoch, momentálnych výsledkoch rokovaní s p. Dunim, komunikácii so stavebným úradom, o rizikách aj o našich možnostiach.

Chceme si vypočuť Váš názor a spolu sa dohodnúť na ďalšom postupe.

Preto Vás pozývame na stretnutie občanov, ktoré sa bude konať vo štvrtok, dňa 23. augusta 2007, v areáli MŠ Letná o 18.00 hod.

Uvedomujeme si, že každý z nás má dosť svojich starostí. Niekto si možno nevie prestaviť, čo bude znamenať zvýšenie dopravy, hluku a nedostatku parkovacích plôch pre Riazanskú, Hálkovu, Kukučínovu a ďalšie priľahlé ulice. Iného nejaká škôlka nemusí zaujímať, lebo deti ešte nemá, alebo sú už odrastené. Ak však nedáme jasne najavo naše predstavy riešenia situácie, nabudúce sa nás už nikto nebude pýtať čo chceme my. My, ktorí tu žijeme.

Tešíme na Vás!

Mgr. Rudolf Kusý Mgr. Katarína Poláčková Ľuboš Fiam

nezávislý poslanec hovorkyňa petičného výboru rada rodičov

Z bulletinu k tejto hre

Trojjediný Gerti Duni (SDKÚ-DS) doteraz skrýval v sebe jedinečný talent pre herectvo, ktorý sa v tejto tragédii teraz naplno prejavil.

V prvej role, ako mestský poslanec, schválil nový Územný plán mesta Bratislavy, ktorý na inkriminovanom mieste určuje malopodlažnú zástavbu, t.j. maximálne 4 nadzemné podlažia (Kto si chcete pozrieť co určuje nový Územný plán vo vašej lokalite, návod je v článku - Ako zistiť, čo vám postavia pod oknami )

V druhej role, ako investor, spoločník firmy Duni and Partners, kúpil predmetnú budovu jaslí za účelom vybudovania redakcie Novomestských novín. Tento zámer poňal ako sa vraví od základov, chce jasle zbúrať a postaviť tam 12 podlažnú budovu, zrejme aby mala redakcia adekvátne priestory.

No a v tretej role ako tajomník Miestnej rady Bratislava Nové Mesto, je vlastne na strane úradu, ktorý túto výstavbu povoľuje.

 


 

2.postavička komunálnej politiky v tejto kauze. Ing. arch. Otto Novitzky z SDKÚ, bývalý mestský poslanec, teraz "už len" miestny. Jeho firma MAX-ART je autor projektu. Má záujem riešiť aj prestavbu hotela na Železnej studničke, čo je samostatná kauza.

Prečo to posudzovali so starým územným plánom?

Lebo podľa nového by to už nemohli povoliť. Citujem z územného rozhodnutia o umiestnení tejto stavby:

Stavebný úrad v územnom konaní v intenciách s § 37 stavebného zákona preskúmal návrh a jeho súlad s podkladmi pre vydanie územného rozhodnutia, predovšetkým s územným plánom, a to na základe záväzného stanoviska Hlavného mesta SR Bratislava zo dňa 4.07.2007 č. MAG S ORM-16941/07/406448, ktoré ako dotknutý orgán územného plánovania po posúdení zámeru navrhovateľa, riešiaceho novostavbu polyfunkčného objektu s tromi podzemnými a dvanástimi nadzemnými podlažiami,
vo vzťahu k Aktualizácii
územného plánu mesta SR Bratislavy, rok 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov uviedlo, že predmetné územie je definované z hľadiska funkčného využitia pre funkciu : bývanieviacpodlažná bytové zástavba s doplňujúcimi plochami stavieb a zariadení : občianska vybavenosť a skonštatovalo, že predložený zámer je v súlade s touto aktualizáciou, ktorá je zrušená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 123/2007 zo dňa 31.05.2007 s účinnosťou od 1.09.2007.
Návrh bol podaný 3.07.2007
a stavebný úrad o ňom konal a rozhodoval
v intenciách lehôt určených stavebným zákonom a správnym poriadkom, a v tomto čase ho preto musel v súlade so záväzným stanoviskom hl. mesta SR Bratislavy posúdiť podľa platného územného plánu t.j. Aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy z r. 1993.

Poznámka: Aj keď nový územný plán nie je ešte účinný, JE PLATNÝ, lebo bol schválený. Všetky územné rozhodnutia by ho mali rešpektovať. Je potrebné toto namietať v územnom konaní. Aj hore v samotnom rozhodnutí sa píše, že to museli posúdiť podľa platného územného plánu. A platný je už aj ten nový!!!! Čiže stavebný úrad zrejme pochybil. Práve na toto preklenovacie obdobie sa vyhlasuje stavebná uzávera, ale v Novom Meste si povedali, že to budú riešiť ináč, po svojom.

Akože PS.: Aká škoda, že Gerti nemá na stránke www.bratislava.sk uvedený emailový kontakt, bolo by zaujímavé si prečítať, čo si myslel o schvaľovaní nového Územného plánu.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Minúta po minúte: Vláda obmedzila voľný pohyb ľudí od stredy do pondelka

Britský premiér je pre Covid-19 na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Autorská strana Samuela Marca

Toto sme o Matovičovi vedeli v roku 2020 (píše Samo Marec)

Takíto ľudia sa nakoniec odkopú vždy, ale krízy milujú.

Stĺpček šéfredaktorky Beaty Balogovej

Matovič nemá súperiť o najlepší status, ale dôveryhodne vysvetľovať

Veľa Slovákov vie, že sieť zdravotníctva všetkých neunesie, preto sú zodpovední


Už ste čítali?